Från vattenskada till ersättning från försäkringsbolaget

En vattenskada upptäcks i badrummet och en badrumsrenovering behöver ske. Men vem betalar? Hur går processen till från att skadan anmäls till försäkringsbolaget till att pengar betalas ut?

Stoppa läckan

Om det är en pågående läcka ska först detta stoppas. Om det inte kan genomföras på egen hand kan rörmokare kontaktas. I de flesta städer finns rörmokare som har jour och därmed kan åka ut dygnet runt.

Anmäl skadan

Första steget är att anmäla skadan till försäkringsbolaget. Är det bara en mindre skada kanske inte en hel badrumsrenovering behöver ske utan enbart förbättrade åtgärder. Då går det lätt att anmäla det via formulär på bolagens hemsida. Är det däremot en större skada kan det vara lättare att kontakta försäkringsbolaget för att kunna ge en helhetsbild.

Det är bra att förbereda på att frågor kommer ställas kring omfattning, händelseförlopp och om någon åtgärd redan har utförts.

Kom ihåg att anmäla skadan så fort som möjligt och vidta enbart akuta åtgärder innan kontrollen sker (se nästa punkt) av hantverkare eller besiktningsman.

Kontroll

Nästa steg blir att en besiktning/kontroll sker av skadan. Därmed skapar sig försäkringsbolaget en överblick på hur stor badrumsrenovering som förväntas ske. Med andra ord – vilken ersättningsnivå som det handlar om. Det kan även innebära att bolaget anser att någon ersättning inte alls ska ges. Det kan ske om kontrollanten ser att den badrumsrenovering som tidigare genomförts inte följt branschstandard. Det är därför av yttersta vikt att samtliga branschregler följs när en badrumsrenovering utförs och att det finns intyg på detta.

Offert

Om försäkringsbolaget anser att skadan är ersättningsbar är nästa steg att en entreprenör tar fram ett kostnadsunderlag. Generellt jobbar försäkringsbolag med vissa företag vilket innebär att kunden inte själv kan avgöra vilket företag som ska utföra dess badrumsrenovering.

När det finns en offert vet försäkringsbolaget hur stor ersättning som ska betalas. Detta grundar sig både på offerten och på badrummets ålder. Många försäkringar har nämligen åldersavdrag vilket innebär att badrummets värde minskar över tid och att lägre ersättning ges.

Renovering

När bägge parter är överens kan hantverkarna starta renoveringen. Fakturan kommer skickas till personen vars badrum renoveras och pengarna från försäkringsbolaget kommer att sättas in på förvalt konto. Det är därmed personen själv som betalar fakturan.

Däremot är det inte alltid som rotavdraget kan användas vid försäkringsskada. Detta utifrån att skadan ersätts av ett företag och det är enbart privatpersoner som får använda rotavdrag.